Số tiền Phí tôi sẽ mong đợi khi sử app vay nhanh dụng khoản tạm ứng 2 triệu đô la?